Stroomversnelling door nieuwe energielabel-wet

Stroomversnelling door nieuwe energielabel-wet

04 oktober 2018

Steeds vaker kloppen vastgoed­ondernemers aan bij gespecialiseerde ingenieursbureaus, omdat een ­notaris of een bank vraagt om een energielabel van het pand. De notaris doet dat al sinds 2008. Maar vooruitlopend op bovengenoemd wetsvoorstel heeft een aantal banken, waaronder ING, de C-label-­verplichting nu al als voorwaarde opgenomen om te financieren. Dat houdt in dat vastgoedtransacties met panden die niet aan het C-label voldoen, momenteel op veel minder steun van de gangbare financiële partners kunnen rekenen.“Voorheen was het met name een administratieve verplichting”, vertelt Eric Beckman. “Maar nu heeft de classificering ook betrekking op de ­financieringsmogelijkheden. En in 2023 bepaalt het label of een pand überhaupt als kantoor mag worden gebruikt. Het is dus zaak om maatregelen te treffen bij panden met een slechte energieprestatie om minimaal het C-label in handen te krijgen”, adviseert hij. Hij weet ook hoe: “Via een deskundig onderzoek naar de bouwkundige en installatietechnische omstandigheden van een pand, gevolgd een maatwerkadvies.”

Vakkundige aanpak

Buro Beckman verzorgt sinds 2008 bouwkundige keuringen en energielabels voor utiliteit en ­woningbouw. Het bedrijf heeft drie bouwkundig specialisten in dienst en werkt voor nationale en internationale beleggers, particuliere inves­teer­ders, makelaars en banken met een onroerend goed­afdeling. In de achterliggende jaren heeft Buro Beckman ook een uitstekende werk­relatie ­opgebouwd met Basis Bedrijfshuisvesting. Eric ­Beckman: “Waar vakkundigheid gewenst is – ­tegen een concurrerende prijs - zijn wij op ons best. Het juiste advies ­vereist parate kennis op ingenieurs­niveau. ­Allereerst zijn er doorlopend veranderingen in regel­geving en in methodiek om zaken te ­verbeteren. Daar moet je als bedrijf van op de hoogte zijn. Daarnaast komt het aan op ­expertise op bouwkundig gebied en op gebied van installatie­techniek. Dat houdt in dat je een ­uitstekende kennis moet hebben van materialen, isolatie, verwarming en koeling en ­verlichting.”Het bedrijf werkt met een tienstappen-aanpak om tot een Energie Prestatie Advies te komen, waarbinnen een veelvoud aan energiegerelateerde aspecten aan de orde komt. Dit gaat bijzonder ver in detail, benodigd om goed in beeld te ­brengen wat alle vastgoed­ondernemers ­interesseert: hoe bereik je - op een zo kosten­efficiënt mogelijke wijze - de ­gewenste energieprestatie. Buro Beckman stelt hierbij (pakketten van) maatregelen voor, en ­beschrijft het directe effect op het energielabel. Op aanvraag kan een uitvoerige rapportage ­worden gemaakt met ­gespecificeerde kosten en terugverdientijden.

Uitzonderingen

Tot slot merkt Eric Beckman op dat niet alle panden en niet alle functies binnen een pand aan de energielabelplicht hoeven te voldoen. “Ruimtes met een industriefunctie vormen ­bijvoorbeeld een uitzondering op de regel. Bij een bedrijfshal met kantoor is alleen het ­kantoor label-plichtig. Ook voor bedrijfspanden die vallen onder Monumentenzorg is een uit­zondering gemaakt, en zo zijn er nog een paar. In deze gevallen stellen we vaak een verklaring op. Deze verklaring kan handig zijn om onder­nemers te vrijwaren voor onterechte aannames door betrokken instanties.” 

info@burobeckman.nl

www.burobeckman.nl